วันนี้ช่วงบ่ายเมื่อคัดแยกเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายละเอียดให้ทางลูกค้าทราบครับ