บางคำถามจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนอื่นๆ กำลังทยอยตอบกลับไปครับ