บริการนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตัวเอง

ลูกค้าสามารถประหยัดได้มากที่สุด taobaothailand.com ให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสั่งซื้อกับร้านค้าหรือโรงงานในจีนโดยตรง

เราพร้อมให้บริการโกดังของเราเองที่ประเทศจีนในการรับสินค้าและการนำเข้าพร้อมเคลียร์ภาษี

*ทางเราจะไม่มีการเปิดห่อหรือกล่องสินค้าเพื่อนับสินค้า

ลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อในรูปแบบนี้สามารถเช็คสถานะได้ด้วยตนเองเช่นกัน

โดย taobaothailand.com ส่งสินค้ามาประเทศไทยทางรถใช้เวลาประมาณ 5 วันหลังจากที่สินค้าถึงโกดังที่จีนเรียบร้อยแล้ว

ดูรายละเอียดและตารางเปรียบเทียบราคาค่านำเข้า

ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อพร้อมเงื่อนไขต่างๆได้ที่นี่

лªÉçÕÕƬ£¬º¼ÖÝ£¬2011Äê10ÔÂ23ÈÕ   ¡°¿ì½ø¡±×´Ì¬ÏµÄÖйú¿ìµÝÒµ   λÓÚº¼ÖÝÊÐÏôɽÇøµÄÉêͨ¿ìµÝ»ª¶«»®²¦ÖÐÐÄÄÚ£¬¿ì¼þͨ¹ý´«ËÍ´ø±»ÔËË͵½Ö¸¶¨Î»Öã¨ÉãÓÚ10ÔÂ21ÈÕ£©¡£   Öйúµç×ÓÉÌÎñµÄ±¬·¢Ê½Ôö³¤ÈÿìµÝÐÐÒµ¶Ì¶Ì¼¸ÄêÍ»·ÉÃͽø¡£¿ìµÝҵǰËùδÓеķ±ÈÙ±³ºó£¬ÊǼ¤ÁÒµÄÊг¡¾ºÕù¡¢Á¼Ý¬²»ÆëµÄÊг¡Ö÷ÌåºÍ²»¶ÏÉÏÐеijɱ¾Ñ¹Á¦¡£   ¹ú¼ÒÓÊÕþ¾Ö¹«²¼µÄ×îÐÂÊý¾ÝÏÔʾ£¬½ñÄê1ÖÁ9Ô£¬È«¹ú¹æÄ£ÒÔÉÏ¿ìµÝ·þÎñÆóÒµÒµÎñÁ¿ÀÛ¼ÆÍê³É25.2ÒÚ¼þ£¬Í¬±ÈÔö³¤53.3%£»ÒµÎñÊÕÈëÀÛ¼ÆÍê³É531.4ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤28.9%¡£   Öйú¿ìµÝÈÕÒµÎñÁ¿1990Äê1Íò¼þ£¬2000Äê100Íò¼þ£¬µ½2010ÄêÒÑ´ï1000Íò¼þ£¬ÅÅÔÚÃÀ¹úºÍÈÕ±¾ºó³ÉΪÊÀ½çµÚÈý¡£   ¡°¿ìµÝÒµµÚÒ»¹É¡±ÓÐÍûµÇ½Öйú×ʱ¾Êг¡¡£ÃñÓª¿ìµÝ¹«Ë¾ÉêͨÈÕÇ°´«³ö×¼±¸ÉÏÊеÄÏûÏ¢£¬¶ø¹ú×ʱ³¾°µÄÖйúÓÊÕþËÙµÝÎïÁ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒÑͨ¹ýÉÏÊл·±£»ü²é¡¢Ä⹫¿ª·¢ÐйÉƱ¡£¾Ý½éÉÜ£¬ÖÐÓÊËÙµÝÓµÓÐEMS£¨ÓÊÕþÌØ¿ìרµÝ£©ºÍCNPL£¨ÖÐÓÊÎïÁ÷£©µÈÆ·ÅÆ£¬ÊÇÖйú¿ìµÝ·þÎñµÄ×îÔ繩ӦÉÌ£¬ÔÚÈ«¹ú¿ìµÝÒµÎñÊÕÈëÖÐÕ¼±ÈÀý×î¸ß£¬Ô¼Îª22£¥£»ÃñÓªµÄ˳·á¡¢Éêͨ½ôËæÆäºó£¬·Ö±ðΪ18%ºÍ10%¡£   Ä¿Ç°È«¹ú¹²6800¶à¼ÒÆóÒµÓµÓпìµÝÒµÎñ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤¡£ÓÊÕþEMS¡¢Ë³·á¡¢¡°ËÄͨһ´ï¡±£¨Éêͨ¡¢Ô²Í¨¡¢ÖÐͨ¡¢»ãͨ¡¢Ôϴ£¬ÕâЩ¿ìµÝ¹«Ë¾ÒѳÉΪÈËÃǶúÊìÄÜÏêµÄ¡°Éú»î±ØÐ衱¡£Õ¼¾ÝÊг¡µÍ¶ËµÄÊÇÖÚ¶àÃñÓª¿ìµÝÆóÒµ£¬ÒòÆð²½½ÏÍí£¬Êг¡×¼ÈëÃż÷½ÏµÍ£¬´æÔÚ¡°Ð¡¡¢Èõ¡¢É¢¡¢²î¡±ÏÖÏ󡣶ø¿ìµÝ²»¿ì¡¢¶ª¼þÆÆËð¡¢·þÎñ̬¶È²îµÈÎÊÌ⣬ҲÈÃÏû·ÑÕßÂúÒâ¶È²»¸ß¡£   9ÔÂÒÔÀ´£¬Ô²Í¨¡¢Ë³·á¡¢ÖÐͨÈý¼ÒÃñÓª¿ìµÝ¹«Ë¾ÏȺóÐû²¼ÕǼۡ£Êг¡¾ºÕùµ¼Öµļ۸ñսѹËõÁË¿ìµÝÆóÒµµÄÀûÈó¿Õ¼ä£¬Ëæ×ÅÈËÁ¦¡¢²Ù×÷¼°ÔËÊä³É±¾µÄ¼¯ÌåÉÏÕÇ£¬ÀͶ¯Ãܼ¯µÄ¿ìµÝÐÐÒµÃæÁÙ¸ü¶àѹÁ¦¡£   ͬÔÚÖйúÊг¡½ÇÖðµÄ»¹ÓС°Ñó¿ìµÝ¡±¡£ËÄ´ó¹ú¼Ê¿ìµÝ¾ÞÍ·FedEx£¨Áª°î¿ìµÝ£©¡¢ UPS£¨ÁªºÏ°ü¹ü£©¡¢DHL£¨ÖÐÍâÔ˶غÀ£©ÓëTNT£¨ÌìµØÎïÁ÷£©¿ØÖÆÁËÖйú¹ú¼Ê¿ìµÝÊг¡Ô¼80%µÄ·Ý¶î£¬Ò»Ð©¡°Ñó¿ìµÝ¡±ÒÑ¡°¸©Éí¡±ÍØÕ¹ÖйúÄÚµØÊг¡¡£   ¾Ý¹ú¼ÒÓÊÕþ¾Ö±àÖƵġ¶ÓÊÕþÒµ·¢Õ¹Ê®¶þÎå¹æ»®¡·£¬¡°Ê®¶þÎ塱Æڼ䣬Öйú½«¹ÄÀø¿ìµÝÆóÒµµÄ¼æ²¢ÖØ×飬ÕùÈ¡´òÔì5¸öÒÔÉÏÊÕÈë¹ý°ÙÒڵĴóÐÍÆóÒµ¡£   ·ÖÎöÈËÊ¿ÈÏΪ£¬Õ⽫ÖúÍÆ¿ìµÝÐÐÒµµÄ¡°Ï´ÅÆ¡±£¬Ìá¸ßÆ伯Öжȣ¬´Ù½ø²úҵתÐÍÉý¼¶¡£   лªÉç¼ÇÕß º«´«ºÅÉã

TAOBAO_5